Wanneer mag een werkgever je ontslaan?

Wanneer mag een werkgever je ontslaan? Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst (meestal door de werkgever) met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang.

Wanneer mag een werkgever je ontslaan, hoe zit het bij een vast contract?

U kunt ontslagen worden met een vast contract in verschillende situaties. Allereerst is het mogelijk dat het financieel niet goed gaat met uw werkgever, waardoor hij u niet meer kan betalen of er onvoldoende werk voor u is. In dat geval moet uw werkgever naar het UWV om toestemming te krijgen voor ontslag.

Uw werkgever moet ook naar het UWV voor toestemming als u langdurig arbeidsongeschikt bent. In de eerste 2 jaar dat u arbeidsongeschikt bent, geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan in beginsel niet ontslaan. Na 2 jaar mag dat wel als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het UWV zal laten toetsen of er een kans is dat u binnen 26 weken (gedeeltelijk) terugkeert in het bedrijf. Als blijkt dat die kans er niet is of zeer gering is, zal het UWV waarschijnlijk toestemming geven voor ontslag.

Een andere ontslagroute is die via de kantonrechter. Het gaat daarbij om persoonlijke redenen voor ontslag.. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict tussen u en uw werkgever of een situatie waarin u onvoldoende functioneert. Uw werkgever kan dan bij de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar moet wel duidelijke bewijsvoering leveren voor de opgegeven reden.

Wordt niet aan één van bovenstaande redenen voldaan, maar wil uw werkgever u toch ontslaan? Dan kan hij proberen tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen. U maakt dan samen afspraken over uw ontslag.

Tot slot kunt u met een vast contract ook ontslagen worden op staande voet. Dit kan echter alleen wanneer er dringende redenen zijn. Bijvoorbeeld wanneer u diefstal heeft gepleegd of collega’s discrimineert. Als uw werkgever zo’n ontdekking doet, mag hij u per direct ontslaan.

Wanneer mag een werkgever je ontslaan?

De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest dus per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal, als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, de werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering. Juist vanwege de ernstige gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft, bepalen de regels van het ontslagrecht dat ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden moet voldoen:

1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
2. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.
3. De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden.

Als het ontslag op staande voet niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar. De werknemer kan dit ontslag dan via de rechter met succes aanvechten.